Občanské právo

Vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena
 • převody vlastnického práva (nemovitosti, byty, podíly)
 • soudní ochrana vlastnického práva
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem
 • soudní spory o vlastnictví
 • problematika věcných břemen
 • zástavní právo
Občanskoprávní závazky
 • sepis a konzultace občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy apod.)
 • problematika náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • řešení sporů z občanskoprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou
 • zajištění závazků
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů (viz. Pohledávky)
 • ochrana osobnosti (zejména vymáhání peněžitého zadostiučinění)
Dědické právo
 • pomoc při sepisu závětí, listin o vydědění a dohod dědiců
 • zastupování v řízení o dědictví
Exekuce a veřejné dražby
 • zastupování v exekučním řízení (návrhy na exekuce, obrana před exekucí)
 • problematika veřejných dražeb

Více viz. Nemovitosti