Nemovitosti

  • příprava smluv o převodech nemovitostí a bytů
  • převody členství v bytových družstvech
  • vypracování návrhů na zápis práv do katastru nemovitostí
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • zástavní práva a věcná břemena k nemovitostem
  • bytové právo - nájem a podnájem bytů - smlouvy, výpovědi z nájmu
  • vypořádání bydlení v souvislosti s rozvodem
  • zakládání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, zpracování jejich stanov
  • nebytové prostory - smlouvy o nájmu a podnájmu
  • řešení sporů souvisejících s vlastnictvím a nájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (žaloby o určení vlastnického práva, žaloby na ochranu vlastnického práva, spory o platnost nájemních smluv, spory týkající se skončení nájemních vztahů apod.)